Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienkyObchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBSAH:
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
III. Storno objednávky
IV. Poučenie kupujúceho o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy
V. Cenové podmienky
VI. Poštovné a balné
VII. Platobné podmienky
VIII. Dodacie podmienky
IX. Reklamačný poriadok (reklamácia, záručná doba a záručné podmienky)
X. Ochrana osobných údajov
XI. Záverečné ustanovenia

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Názov spoločnosti:  Čerepaška, s.r.o. 

Ulica a číslo: J. Murgaša 41

Mesto a PSČ: 071 01 Michalovce

O: 52 665 178

DIČ: 2121096758

Bankové spojenie pre SR: Fio Banka, a.s., IBAN: SK22 8330 0000 0022 0170 2593

Bankové spojenie pre ČR: Fio banka, a.s., Číslo účtu: 2201702593/2010

Meno zodp. osoby: Bc. Michal Čižmár

E-mail: info@ustastnychlabiek.sk

Tel. číslo: 0902 060 803 / 0911 141 143

Eshop: www.ustatnychlabiek.sk - U šťastných labiek

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I,

Oddiel Sro, vložka číslo 47322/V 

 

(ďalej len "predávajúci" resp. “prevádzkovateľ”)

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (spotrebiteľ) alebo podnikateľ v zmysle ustanovenia § 2ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

Kupujúcim je ten kto uskutoční nákup odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu.

 

E-shop (internetový obchod): www.ustastnychlabiek.sk

 

 II. Uzatvorenie kúpnej zmlúvy


 

Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim možno uzatvoriť týmito spôsobom:

  1. prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke www.ustastnychlabiek.sk (ďalej len „elektronická objednávka“)

 

Kúpnou zmluvou vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy dodať kupujúcemu a kupujúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

 

Predávajúci je povinný potvrdiť elektronickú objednávku kupujúceho na jeho zadanú emailovú adresu. Kúpna zmluva vzniká momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu. Vlastnícke práva k hnuteľným veciam nadobúda kupujúci až po prevzatí tovaru a zaplatení dohodnutej ceny.

 

 

 III. Storno objednávky

 

 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

 

Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

 

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Kupujúci má právo stornovať odoslanú elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu, avšak iba pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, tj. storno objednávky musí byť predávajúcemu doručené skôr ako predávajúci odošle potvrdzujúcu e-mailovú správu o uzavretí kúpnej zmluvy.

 

Storno objednávky musí byť predávajúcemu odoslané elektronicky na info@ustastnychlabiek.sk správa o storne objednávky musí obsahovať nasledujúce údaje: názov tovaru, kód tovaru, cenu tovaru, ktorý chce kupujúci stornovať a identifikačné údaje kupujúceho.

 

 

 

 IV. Poučenie kupujúcehu o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy


 

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

 

V prípade riadneho a platného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

  1. listom na adresu sídla predávajúceho, pričom takéto písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, uvedenie tovaru, ktorého sa odstúpenie od kúpnej zmluvy týka, originál faktúry o zaplatení kúpnej ceny za tovar a uvedenie č.ú., na ktoré majú byť poukázané späť finančné prostriedky zo strany predávajúceho. List na odstúpenie od zmluvy je možné nájsť na www.ustastnychlabiek.sk
  2. prostredníctvom e-mailu. E-mailové odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať totožné obsahové náležitosti, ako listinné odstúpenie od zmluvy

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci odovzdá písomné odstúpenie od zmluvy na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

 

Tovar nie je možné zaslať na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať.

Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) Zákona ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

 

Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky podľa predchádzajúceho bodu až po tom, ako je mu doručený tovar. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.

 

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade vrátenia nepoškodeného a funkčného tovaru späť predávajúcemu. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o poškodenia tovaru.

 

 

 V. Cenové podmienky

 

 

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim na internetovej stránke www.ustastnychlabiek.sk je uvedená pod vybraným tovarom. Kúpna cena je uvedená ako celková cena, ktorá zahŕňa daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena prepravy. 

 

Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po uplynutí doby, na ktorú akciové ceny boli stanovené.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť, t.j. zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov uvedené na stránke www.ustastnychlabiek.sk, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý si už kupujúci objednal.

 

 

 

 VI. Poštovné a balné


 

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

 

Predávajúci si účtuje poštovné, ktorého výška závisí od poskytovateľa poštových služieb.

 

Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty. Zadarmo je dostupný osobný odber na adrese sídla dodávateľa, osobný rozvoz na adresu odberateľa - platí to pre Michalovce a blízke okolie (do 10 km), rozvoz pre útulky (je potrebné zadať názov útulku v poznámke).

 

Predávajúci zasiela tovar aj do Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Aktuálne a platné ceny poštovného sú uvedené v sekcii „Dodacie podmienky”

 

 

 

 VII. Platobné podmienky


 

Platby sa vykonávajú v mene EURO. 

 

V internetovom obchode www.ustastnychlabiek.sk je možné platiť:

  1. Platba pri dodávke tovaru na dobierku: kupujúci tu uhrádza kúpnu cenu za tovar, poštovné a poplatok za dobierku 1,50 EUR doručovateľovi pri prevzatí tovaru.
  2. Platba vopred: pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar až po pripísaní celej kúpnej sumy tovaru vrátane poštovného, uvedenej v elektronickej objednávke, na bankový účet predávajúceho. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je bezplatný.

Nákup tovaru zo SR:


Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK22 8330 0000 0022 0170 2593

SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS (variabilný symbol): číslo/kód objednávky

 

Nákup tovaru z ČR: 

 

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2201702593/2010

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS (variabilný symbol): číslo/kód objednávky

 

 

 VIII. Dodacie podmienky

 

 

 

Dodávky objednaného tovaru budú expedované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho, maximálne do 2 pracovných dní odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim kupujúcemu alebo prijatia platby.

 

Dodacou dobou sú 2 pracovné dni, v prípade ak objednaný tovar je na sklade.

 

Dodacie miesto je miesto, ktoré kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako „dodacia adresa“.

 

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty - poštovým kuriérom na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci bude telefonicky alebo sms správou kontaktovaný pred dodaním tovaru. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase dodania na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu, kuriérovi a/alebo Slovenskej pošte v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a zaplatením kúpnej ceny pri platbe na dobierku, v prípade platby uskutočnenej vopred, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

 

Zásielka s tovarom objednaným prostredníctvom internetového obchodu www.ustastnychlabiek.sk vždy obsahuje faktúru. List na odstúpenie od zmluvy si môže v prípade potreby kupujúci stiahnuť na internetovej stránke obchodu U šťastných labiek. 

 

Pri prevzatí tovaru sa kupujúcemu odporúča skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom Protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme, aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu, nakoľko kupujúci nespísal zistenie vád do Protokolu. Tieto vady nebude predávajúci považovať za oprávnene uplatnené.

 

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená neporušenou lepiacou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 

 

 

 IX. Reklamačný poriadok  (reklamácia, záručná doba a záručné podmienky) 

Spoločnosť Čerepaška s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.ustastnychlabiek.sk (ďalej len "predávajúci" resp. “prevádzkovateľ”) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej “kupujúci”) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde a ako môže reklamáciu uplatniť.

 

Tento reklamačný poriadok je umiestnený na www.ustastnychlabiek.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými je kupujúci povinný sa oboznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so znením reklamačného poriadku a prevzatím tovaru od predávajúceho.

 

Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (v e-shope - faktúru). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, ako záručný list slúži faktúra. 

 

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho - kupujúcého (podnikateľa), ktoré sa týkajú vád tovaru sú upravené v Obchodnom zákonníku SR.

 

Kupujúci, ktorý si tovar zakúpi prostredníctvom internetového obchodu (zmluva na diaľku) má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa zakúpenia. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. Kupujúci musí pri vrátení predložiť nákupný doklad - faktúru, podľa ktorého dokáže kúpu a uplatnenie práva v 14 dňovej lehote a tiež musí predložiť List, v ktorom preukáže odstúpenie od zmluvy, alebo musí odoslať odstúpnie od zmluvy emailom.

 

Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra obdržaná kupujúcim pri prebratí tovaru alebo pokladničný doklad. Predávajúci môže záručnú dobu predĺžiť, tá však musí byť vyznačená v záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. V rámci zákonnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. s prihliadnutím na tento reklamačný poriadok. Pokiaľ ide o predĺženú záručnú lehotu, reklamácie sa riadia výhradne týmto reklamačným poriadkom. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

 

Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na preukázateľne výrobné vady tovarov. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:

- ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu (kuriérovi)

 - ak je chybou mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim

 - ak chyba tovaru vznikla používaním či skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

 - ak chyba vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 - ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru

 - ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou, náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

 - ak chyba tovaru vznikla bežným opotrebovaním vzhľadom na materiál tovaru

 

Tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar alebo diely s udanou životnosťou alebo trvanlivosťou, ak táto doba bola dosiahnutá.

 

Kupujúcemu sa odporúča pri pri kúpe cez internetový obchod a prevzatí zásielky od kuriéra - tovar prezrieť, skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra). Pri prevzatí zásielky od kuriéra a zistení existencie chýb tovaru je potrebné vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby tovaru. Správnosť tohto záznamu musí potvrdiť (pri preberaní zásielky od kuriéra) zástupca predávajúceho (kuriér). Kupujúci tak môže odmietnuť prevzať tovar, ktorý mu bol dodaný s chybou alebo potvrdiť doručenie tovaru s chybou.

 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar priniesť osobne alebo zaslať na adresu spolu s faktúrou a reklamačným protokolom: Čerepaška s.r.o, J. Murgaša 41, 071 01 Michalovce. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadným poškodeniam. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného protokolu, reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. 

 

Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru, spôsob, akým sa vada prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu vadnej súčasti tovaru. V reklamačnom protokole kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré je súčasťou Reklamačného protokolu.

 

Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, (tj. ide o výrobnú vadu, ktorá nebola spôsobená neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru) a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu a ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (tj. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

 

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (Zbierka zákonov č. 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

 

 X. Ochrana osobných údajov 

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii s kupujúcim.

 

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov predávajúceho. Tým je predávajúci oprávnený poskytnúť len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

 

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Objednaním tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.ustastnychlabiek.sk a odkliknutím samostatného zaškrtávacieho políčka kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin podľa z. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.

 

 

 

 XI. Záverečné ustanovenia

 

 

 

Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 

V prípade, že nastane udalosť podľa predošlého bodu, sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.ustastnychlabiek.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.ustastnychlabiek.sk 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú snažiť prednostne vyriešiť cestou zmieru.

 

Pri odoslaní elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje odkliknutím samostatného zaštávajúceho políčka svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane Reklamačného poriadku a vyhlasuje, že pred odoslaním elektronickej objednávky bol riadne oboznámený zo strany predávajúceho o skutočnostiach podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona. 

 

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: ke@soi.sk

 

 

V Michalovciach, dňa 03.02.2020

Copyright 2020 - 2022 © ustastnychlabiek.sk