Pravidlá súťaže

Úvod InfoPravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Daj like, komentuj a vyhraj”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Čerepaška s.r.o.
  Sídlo: Murgaša 41, 07101 Michlovce
  IČO: 52 665 178
  DIČ: 2121096758
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I, Oddiel Sro, vložka číslo 47322/V
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od (6.3.2020) do (8.3.2020). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Účastník sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom sociálnej siete Facebook (www.facebook.com). Podmienkou je dať ,,Like" súťažnému príspevku a komentovať - napísať ktorá receptúra sa mu páči najviac.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je 3 kg vrece granúl od značky Bodreek podľa vlastného výberu.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez online systém Random.org (https://www.random.org/)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile ,,U šťastých labiek" Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade odovzdá výhru druhému v poradí.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Michalovciach, dňa 6.3.2020
Copyright 2020 - 2022 © ustastnychlabiek.sk