Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Názov spoločnosti:  Čerepaška, s.r.o. 

Ulica a číslo: J. Murgaša 41

Mesto a PSČ: 071 01 Michalovce

O: 52 665 178

DIČ: 2121096758

Bankové spojenie: Fio Banka, IBAN: SK22 8330 0000 0022 0170 2593

Bankové spojenie pre ČR: Fio banka, a.s., Číslo účtu: 2201702593/2010

Meno zodp. osoby: Bc. Michal Čižmár

E-mail: info@ustastnychlabiek.sk

Tel. číslo: 0902 060 803 / 0911 141 143

Eshop: www.ustastnychlabiek.sk - U šťastných labiek

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Košiciach I,

Oddiel Sro, vložka číslo 47322/V  

 

1. Spoločnosť Čerepaška s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.ustastnychlabiek.sk (ďalej len "predávajúci" resp. “prevádzkovateľ”) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej “kupujúci”) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde a ako môže reklamáciu uplatniť.

 

2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na www.ustastnychlabiek.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

3. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými je kupujúci povinný sa oboznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 

4. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so znením reklamačného poriadku a prevzatím tovaru od predávajúceho.

 

5. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (v e-shope - faktúru). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, ako záručný list slúži faktúra.

 

6. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho - kupujúcého (podnikateľa), ktoré sa týkajú vád tovaru sú upravené v Obchodnom zákonníku SR.

 

7. Kupujúci, ktorý si tovar zakúpi prostredníctvom internetového obchodu (zmluva na diaľku) má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa zakúpenia. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. Kupujúci musí pri vrátení predložiť nákupný doklad - faktúru, podľa ktorého dokáže kúpu a uplatnenie práva v 14 dňovej lehote a tiež musí predložiť List, v ktorom preukáže odstúpenie od zmluvy, alebo musí odoslať odstúpnie od zmluvy emailom.

 

8. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra obdržaná kupujúcim pri prebratí tovaru. Predávajúci môže záručnú dobu predĺžiť, tá však musí byť vyznačená v záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. V rámci zákonnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. s prihliadnutím na tento reklamačný poriadok. Pokiaľ ide o predĺženú záručnú lehotu, reklamácie sa riadia výhradne týmto reklamačným poriadkom. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

9. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

 

10. Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na preukázateľne výrobné vady tovarov. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:

- ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu (kuriérovi)

 - ak je chybou mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim

 - ak chyba tovaru vznikla používaním či skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

 - ak chyba vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 - ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru

 - ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou, náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

 - ak chyba tovaru vznikla bežným opotrebovaním vzhľadom na materiál tovaru

 

11. Tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

12. Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar alebo diely s udanou životnosťou alebo trvanlivosťou, ak táto doba bola dosiahnutá.

 

13. Kupujúcemu sa odporúča pri kúpe cez internetový obchod a prevzatí zásielky od kuriéra - tovar prezrieť, skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra). Pri prevzatí zásielky od kuriéra a zistení existencie chýb tovaru je potrebné vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby tovaru. Správnosť tohto záznamu musí potvrdiť (pri preberaní zásielky od kuriéra) zástupca predávajúceho (kuriér). Kupujúci tak môže odmietnuť prevzať tovar, ktorý mu bol dodaný s chybou alebo potvrdiť doručenie tovaru s chybou.

 

14. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar priniesť osobne alebo zaslať na adresu (spolu s faktúrou a reklamačným protokolom: Čerepaška s.r.o, J. Murgaša 41, 071 01 Michalovce. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadným poškodeniam. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného protokolu, reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. 

 

15. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru, spôsob, akým sa vada prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu vadnej súčasti tovaru. V reklamačnom protokole kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré je súčasťou Reklamačného protokolu.

 

17. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, (tj. ide o výrobnú vadu, ktorá nebola spôsobená neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru) a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

18. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

19. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu a ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (tj. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

 

20. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

21. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

22.V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

23. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

24. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (Zbierka zákonov č. 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

25. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

 

26. Tento reklamačný poriadok je platný od 03.02.2020.

 

27. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

Copyright 2020 - 2022 © ustastnychlabiek.sk